شمال شرقی

کابل پایتخت و بزرگترین شهر افغانستان است که در بخش شرقی کشور واقع شده است. این شهر همچنین یک شهرداری است که بخشی از استان بزرگ کابل را تشکیل می دهد. طبق برآوردهای سال 2019 ، جمعیت کابل 5.266 میلیون نفر است که شامل همه گروه های اصلی قومی افغانستان است. شهرنشینی سریع ، کابل را به 75 مین شهر بزرگ جهان تبدیل کرده است.

درباره ما
اجتماعی
September 18, 2020