منطقه شرقی

بلخ یکی از 34 استان افغانستان است که در شمال کشور واقع شده است. این شهر به ولسوالی ها تقسیم می شود و حدود 1،245،100 نفر جمعیت دارد که یک جامعه چند قومی و اکثراً یک جامعه فارسی زبان است. شهر مزار شریف به عنوان مرکز استان فعالیت می کند. فرودگاه بین المللی مزار شریف و کمپ مارمال در حاشیه شرقی مزار شریف قرار دارند.

درباره ما
اجتماعی
September 18, 2020