منطقه مرکزی

کندز شهری در شمال افغانستان است که به عنوان مرکز ایالت کندز فعالیت می کند. این شهر حدود 268 هزار و 893 نفر جمعیت دارد و این شهر را به ششمین شهر بزرگ افغانستان و بزرگترین شهر در بخش شمال شرقی کشور تبدیل می کند.

درباره ما
اجتماعی
September 18, 2020